وبگاه شخصی تقي قورچي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار
Voluntary Food Intake and Diet Selection in Farm Animals مصرف اختياري خوراك و انتخاب جيره در حيوانات مزرعه اي دكتر تقي قورچي و مهندس يوسف اسدي Forbs,J.M 1390 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 
Nutrient Requirement of Beef Cattle احتياجات غذايي گاوهاي گوشتي مهندس يوسف اسدي و دكتر تقي قورچي اعضاي زير كميته تغذيه گاوهاي گوشتي 1389 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار
ميكروبيولوژي شكمبه دكتر تقي قورچي و مهندس بهنام قرباني 1390 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 
هضم و متابوليسم در دامهاي اهلي بهنام قرباني، يدا.. چاشني دل و تقي قورچي 1387 هم ميهن 


  بازديد : 28318
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان