وبگاه شخصی تقي قورچي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

خدمات به انجمن علمي يا نشرياتاین خدمات شامل سردبيري - عضو هيات تحريريه - نقاد - داور - مشاور و... می باشد.

نام انجمن علمي يا نشريهسمت يا نوع خدمتتاريخ
ازتا
پژوهش در نشخواركنندگان هيات تحريه 1391 تاكنون 


عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

نام شورا يا كميتهتاريخ
ازتا
عضو هيات اجرايي جذب دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1394.10.30 تاكنون 
عضو هيات نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان گلستان 1393 تاكنون 
عضو كميته تخصصي علوم دامي گروه مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، دفتر برنامه ريزي آموزش عالي 1394.3.30 تاكنون 
كميسيون تخصصي كشاورزي ارتقا اساتيد 1385 20.4.96 
عضو دفتر نشر دانشگاه 26/1/96 تاكنون 
هيات مميزه دانشگاه 20.4.96 تاكنون 
شوراي دانشگاه 1384 1388 
كميسيون موارد خاص دانشگاه 1384 1388 


عضویت در کمیته علمی همایش ها

مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

شرحمحلتاريخ
ازتا
مدير گروه علوم دامي دانشكده كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1382 1384 
مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1384 1388 
مدير گروه تغذيه دام و طيور دانشكده علوم دامي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1390 1393.2.8 
مدريت گروه دام و طيور دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ابان 1395  


مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

  بازديد : 28321
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان