وبگاه شخصی تقي قورچي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
Digestion site of starch from eighteen feedstuffs with different physical and chemical processing in lactating dairy cows measureed with mobile nylon bag and compared to In vivo procedure تقي قورچي  1390 287-896-8812 دانمارك بین المللی 
مقايسه قابليت هضم ظاهري مواد مغذي خوراك با استفاده از روش هاي جمه اوري كل مدفوع، معرف داخلي خاكستر نامحول در اسيد و ليگنين در اسبچه خزر تقي قورچي سمانه اربابي 1391 89-283-38 دانشگاه علوم كشاورزي م نابع طبيعي گرگان  داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي تاثير افزودني هاي مختلف بر پايداري هوازي، تركيب شيميايي و ميكروب هاي سيلاژ ذرت تقي قورچي فرزاد قنبري و طيبه ابراهيمي 1390 90-4-303 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي تاثير اسانس هاي گياهي سير و ميخك بر تجزيه پذيري ماده خشك و جمعيت ميكروبي شكمبه گوسفند تقي قورچي فرزاد قنبري، مرتضي خميري و طيبه ابراهيمي 1388 88-3-189 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
اثر افزودني هاي مختلف و سطوح آنها بر كيفيت سيلاژ آزولا و قصيل جو تقي قورچي سعيد حسني، بهنام قرباني و عبدالرضا حسين دوست 1387 87-4-128 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي خصوصيات پروتئين با مدل CNCPS در تغذيه نشخواركنندگان تقي قورچي عبدا.. سميعي 1386  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ملی 
بررسي توان پرواري بره ها با استفاده از علوفه جو(قصيل) تقي قورچي آشور محمد قره باش.،زهره كريمي و ابراهيم زينلي 1383  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
استفاده از چربي عبوري از شكمبه در تغذيه بره هاي پرواري تقي قورچي آشور محمد قره باش .، نور محمد تربتي نژاد .،يوسف مصطفي لو و احمدرضا يزداني 1384  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
مطالعه تغذیه ای بر روی فرآورده های فرعی گیاه کلزا و مقایسه آن با فرآورده های فرعی سایر غلات و دانه های روغنی مهم استان گلستان بمنظور استفاده بهینه در تغذیه دام نورمحمد تربتي نژاد تقي قورچي.،سعید، حسنی .، آشور محمد ، قره باش و پیمانه داوودی 1384  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روی ارزش غذایی ارزن دم روباهی نورمحمد تربتي نژاد سرا.. گالشی.، تقی، قورچی و فرزانه،صفري 1386  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي فعاليت آنزيم هاي سلولاز در مايع شكمبه بره هاي پرواري كشتار شده در كشتارگاه تقي قورچي فرانك دوستي 1394 92314121 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
اثر قارچ هاي پوسيدگي سفيد بر تركيب شيميايي و تجزيه پذيري شكمبه اي ضايعات كشاورزي  تقي قورچي سيد اسماعيل رضوي، هادي بهزاد، عطيه مهرابي و روح ا.. مستاني 1394 9130652 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي فراسنجه هاي تجزيه پذيري و پروتئين و نشاسته جو و ذرت فرآوري شده با سيستم نورفور تقي قورچي آمنه جمشيدي رودباري .، فاطمه كاظمي و محسن سميعي زفرقندي 1396 94-337-31 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 


  بازديد : 28319
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان