وبگاه شخصی تقي قورچي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: تقي
نام خانوادگي: قورچي
دانشكده: علوم دامی
گروه آموزشي: تغذیه دام و طیور
رتبه علمی: استاد
پست الكترونيك: ghoorchi@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمهندسي دامپروري دانشگاه فردوسي مشهد ايران كارشناسي ناپيوس 
كارشناسي ارشدمهندسي علوم دامي دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1371-1374 
دكتريتغذيه دام داشگاه تربيت مدرس ايران 1374-1380  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: بررسي آزمايشگاهي توان قارچهاي بي هوازي شكمبه در تجزيه مواد فيبري
English: In Vitro Survey on Potential of Anaerobic Fungi of Sheep Ruminal in Fiber Degrad

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
استاديار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ايران 1380 1386 
دانشيار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ايران 1386 1390 
استاد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ايران 1390 تاكنون   تخصص اصلی
1-ارزشيابي و قابليت هضم خوراك هاي دام
2-ميكروب هاي شكمبه
3-تغذيه گوسفند و گاو
4-موبايل نايلون بگ و نايلون بگآشنايي با زبانهاي خارجي : انگليسي و كمي آلماني


تخصص اصلي :
تغذيه دام- گرايش تغذيه نشخواركنندگان
  بازديد : 28314
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان